Делата за лекарски грешки, по които има постановени съдебни решения в периода 2007-2017г. са близо 240

Сайтът лекарска-грешка.bg е част от проекта „Медицинският деликт“, в рамките на който са изследвани 238 дела за „лекарски грешки“, разглеждани в последните десет години.

Съдилищата в България не разполагат с регистър на делата, предмет на изследването, а само с общ регистър на делата с правно основание чл. 45 от ЗЗД. По тази причина, а и поради голямата натовареност на съдилищата е практически невъзможен прекият достъп до дела за такъв продължителен период от време (висящи, приключили, архивирани). Затова изследването е насочено към търсене и събиране на съдебни решения, намиращи се в различни електронни бази данни: Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебни актове (https://legalacts.justice.bg), сайтове на отделни съдилища и правно-информационни системи. За да се осигури оптимален резултат, търсенето на съдебни актове е извършено по няколко начина: чрез използването на ключови думи – (неправилно) лечение, (неправилна) диагноза, лекарска грешка, медицинска грешка, болница, лекар, операция и др.). Доколкото тези ключови думи фигурират в съдебни решения с друг предмет (например деликти, свързани с пътно-транспортни произшествия, или дела за присъждане на обезщетение вследствие на настъпила трудова злополука), са прегледани над 10 000 съдебни дела, за да се подберат само актовете, свързани с изследването.

Отделно от това са проучени над 30 000 съдебни решения, свързани с дела с правно основание чл. 45 и/или чл. 49 от ЗЗД, съдържащи се в правно-информационните системи.

Специално внимание е обърнато на сайта на Върховния касационен съд (ВКС), и по-специално на възможността за търсене по ключови думи. Чрез намиране на решения, представляващи интерес за изследването, се достигна до първоинстанционните и въззивните дела, свързани с тях.

В допълнение към използването на електронните бази данни, са изпратени 147 заявления по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) до всички районни, окръжни, апелативни съдилища и до ВКС с искане да бъде предоставена информация за висящите съдебни дела с правно основание чл. 45 и/или чл. 49 от ЗЗД, образувани срещу лечебни заведения, лекари и специалисти по здравни грижи. Получени са 147 отговора, като само при 3% от заявленията е налице отказ за предоставяне на информация.

 

Крайният резултат от този етап от проучването е следният: общият брой на делата, по които е постановен съдебен акт от първоинстационния съд след 1.01.2007 г. и които са обхванати от проучването, е 238, от тях висящи към 31.08.2017г. са 45. Висящи първоинстационни дела без постановен съдебен акт към тази дата според информацията, получена по реда на ЗДОИ са 92 дела.

               

Информацията, събрана по реда на ЗДОИ, не само позволява да се установи броят на висящите съдебни дела, свързани с предмета на изследването, но предоставя и възможност за постоянно проследяване на съдебната практика чрез обновяване на информацията, съдържаща се в настоящото изследване.

В изследването не са включени дела, по които не е постановен съдебен акт, публикуван в посочените електронни бази данни, проучвани от автора. Една от причините селектираните съдебни актове, постановени преди 2009 г., да са по-малко на брой, е обстоятелството, че Законът за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 33 от 2009 г.) въвежда изискването актовете на съдилищата да се публикуват незабавно след постановяването им на интернет страницата на съответния съд при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. Голяма част от съдебните актове, постановени преди изменението на чл. 64, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), са селектирани благодарение на решения или определения, постановени по въззивни и касационни дела, които са публикувани след 2009 година.

Разпределението на проучените съдебни производства по години е, както следва (посочена е годината на образуване на първоинстационното дело):

Общият брой на делата, образувани всяка година за периода от 2017 г. до 2004 г. (с постановени съдебни актове и такива, по които все още няма постановен съдебен акт) е следният:

Графиката ясно показва нарастването на броя на съдебните дела в последните 5г. като средно на година се завеждат по около 40 дела срещу лечебни заведения и лекари.

Повече информация очаквайте в следващите дни!

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *