Правила и условия за ползване

Общи условия за ползване на сайта www.лекарска-грешка.bg

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между адвокатско дружество “Шаркова и партньори”, от една страна, и лицата, ползващи базата данни, съдържащи се на уеб страница с адрес www.лекарска-грешка.bg, от друга страна, по повод предлагането, сключването и изпълнението на договори за предоставяне на правни услуги-достъп до база данни, представляваща информация, извлечена от съдебни актове и достъп до съдебни актове.

Тези общи условия обвързват всички лица, които ползват сайта и/или извършат регистрация за ползване на  уеб сайта с адрес www.лекарска-грешка.bg.

При използване на този сайт лицата се задължават за спазват настоящите Общи условия, както и приложимото законодателство на Република България и Европейския съюз.

С извършване на регистрация на този сайт и с натискането на интерактивен бутон „приемам Общите условия” лицата, които са извършили тези действия, се съгласяват и изцяло приемат настоящите Общи условия, които ще се считат за станали им известни.

  1. Дефиниции:

 Адвокатско дружество/Сайтът– Адвокатско дружество „Шаркова и партньори“, с адрес: гр. Пловдив, ул. Христо Г. Данов 43, офис 6, представлявано от адвокат Мария Шаркова, управляващ съдружник.

Сайт: – е уеб страницата /домейн/ 1www.лекарска-грешка.bg и неговите поддомейни.

Потребител – е физическо или юридическо лице, което се е регистрирало в сайта и използва предоставяните услуги.

Услуга – всички услуги – визуализирани и предлагани от сайта. Адвокатското дружество предлага и осигурява на сайта си достъп до конкретна база данни от съдебни актове и допълнителна информация, извлечена от тези актове.

Цена на Услугата – е цената за абонамент за конкретен период от време, посочена в български лева, включваща ДДС.

Профил – е част от сайта, съдържаща информация за потребителя, предоставена при регистрацията му.

Лични данни – са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.

  1. Авторски права 

Сайтът и неговото съдържание са обекти на авторски права, притежавани от адвокатско дружество „Шаркова и партньори“. Части от него/отделна информация могат да бъдат възпроизвеждани само след изричното съгласие на притежателите на авторските права и при условия, че лицата, които ги възпроизвеждат, посочват източника си на информация.

  1. Условия за ползване

3.1. Сайтът предлага достъп до част от посочените услуги след регистрация и заплащане на цената на услугата. Останалата част от услугите е достъпна свободно и без заплащане на абонамент.

3.2. Потребителят заплаща Цената на услугата съгласно условията и сроковете на настоящите Общи условия.

3.3. Доставчикът запазва правото си да променя едностранно всички условия за извършване на услугите и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.

  1. Регистрация на потребителски профил

4.1. Сайтът е достъпен свободно, без регистрация, с изключение на част „търсене на съдебна практика“.

4.2. За да се използва частта „търсене на съдебна практика“, е необходима регистрация и достъп до профила с парола и потребителско име, чрез попълване на електронна форма за регистрация. Регистрацията се осъществява чрез въвеждане на потребителско име, парола и съгласяване с общите условия на сайта. След успешна регистрация  потребителят получава e-mail, който съдържа информация за начина на потвърждение на регистрацията и начина на плащане. След заплащане на дължимата сума според избрания абонаментен план, профилът ще бъде активиран и потребителят ще има възможност да се ползва от всички услуги на Сайта.

4.3. В случай, че Потребителят предостави информация, която е невярна, неточна, непълна, неактуална или предостави своето потребителско име и парола на трети лица, Доставчикът има право да закрие и/или изтрие съответната информация и да му откаже  достъп до част или до всички свои услуги, или по своя преценка да заличи изцяло профила, както и да прекрати едностранно сключения договор от разстояние. Доставчикът не носи отговорност за невъзможност за изпълнение на Услугата, при получена от Потребителя невярна или неточна информация.

4.4. Създаденият профил може да бъде закрит по всяко едно време по искане на Потребителя.

4.5. Потребителските профили, които нарушават условията на ползване на сайта и в частност настоящите условия, както и тези от тях, които са били използвани с цел увреждане на сайта, могат да бъдат заличени по всяко време от последния.

  1. Цени и условия на плащане. Цената на Поръчката може да бъде заплатена по един от следните начини:
    • С банков превод – заплащането се осъществява авансово по посочената банкова сметка на Адвокатското дружество

5.1. Адвокатското дружество има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните услуги, цени и други характеристики на Услугите и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им.

5.2. Услугите се считат поръчани от потребителя от момента на изричното потвърждаване на поръчката от страна на сайта. За целта последният изпраща до потребителя е-mail с изрично потвърждение.

  1. Отказ от поръчката

6.1. Потребителят има право да се откаже от поръчаната услуга, съгласно изискванията на чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4 от ЗЗП.

  1. Лични данни на потребителите

7.1. Адвокатско дружество „Шаркова и партньори“ е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и има правото да събира, обработва и ползва личните данни на своите потребители с за целите и  нуждите на сайта и при условията на ЗЗЛД.

7.2. С приемането на Общите условия по начина указан по-горе, Потребителите се съгласяват, че Адвокатсктоо дружество и неговите служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация, попълнена/подадена при регистрацията на Потребителския профил.

7.3. Потребителите могат да възразят срещу използването на личните данни по реда и при условията на ЗЗЛД.

7.4. Доставчикът има право да инсталира върху компютрите или другите крайни устройства на потребителите „бисквитки“ (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от интернет страницата чрез интернет сървъра върху твърдия диск на устройството на потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за последния, идентифицират го и проследяват действията му на сайта. „Бисквитките“ могат да бъдат инсталирани от доставчика и/или от трети лица с посочената цел по време на посещението на потребителя в електронния магазин на адрес на сайта. Информация за случаите, в които „бисквитки“ се инсталират от Google Inc. при и по повод на използване на услугата Google Analytics от страна на доставчика, както и за правото на потребителя да се откаже от това, може да бъде намерена на support.google.com/analytics/. С приемане на настоящите Общи условия, потребителят декларира изрично съгласието си с възможността за достъп, събиране и съхранение на данни, свързани с него, чрез услугата Google Analytics, a доставчикът се задължава да третира тези данни като лични.

  1. Други разпоредби

8.1. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското материално и процесуално право.

Доставчикът може да променя настоящите общи условия по всяко време, като публикува направените изменения на адреса на сайта своевременно. Измененията на общите условия обвързват ВЕЧЕ регистрираните потребители с извършване на първата поръчка, следваща съответното изменение.

Политика за поверителност